Phương Huyền: Ba em năm nay 55 tuổi. Hiện nay ba em đã mổ cườm. Sau khi mổ lòng đên có hiện tượng mờ đi va lòng đen từ từ chuyển qua trắng không thấy nữa. Bây giờ có cách nào để trở về màu đen như cũ không. Và nếu có xin chỉ cho em biết nơi nào có thể giúp ba em thoải mái như mọi người. Em xin cảm ơn!
Trả lời:

Đáp: Ba em năm nay 55 tuổi. Hiện nay ba em đã mổ cườm. Sau khi mổ lòng đên có hiện tượng mờ đi và lòng đen từ từ chuyển qua trắng không thấy nữa. Bây giờ có cách nào để trở về màu đen như cũ không. Và nếu có xin chỉ cho em biết nơi nào có thể giúp ba em thoải mái như mọi người. Em xin cảm ơn!